Profiel

De vrijmetselarij is een eeuwenoude wereldomvattende seculiere broederschap met een methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.

Missie

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

Visie

In de afgelopen decennia is de samenleving steeds verder geseculariseerd en geïndividualiseerd. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het koesteren van eigen waarden, het zelf kiezen en zelf ervaren zijn in de huidige samenleving in toenemende mate richtinggevend geworden.

Toch is de behoefte aan vertrouwelijkheid, zingeving, verbondenheid en ontmoeten onverminderd groot. De vrijmetselarij komt tegemoet aan die behoefte en biedt om die reden ruimte aan elk individueel lid een eigen visie op de samenleving te ontwikkelen. De loge is daarvoor de plaats bij uitstek.

In 2025 streeft de Orde in Nederland naar een aantal van minimaal 6000 leden. Het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen is van alle tijden en dikwijls wordt daarbij verwezen naar een ‘andere werkelijkheid’. De vrijmetselarij is een beweging die de mens stimuleert zelfstandig antwoorden te zoeken op die existentiële vragen. De mens is daarbij volkomen vrij om zelf te bepalen of die ‘andere werkelijkheid’ een rol speelt. Wat dat betreft is de vrijmetselarij een leerschool zonder leerstellingen en dogma’s. Je kunt zeggen dat vrijmetselarij een universele stroming is die de mens handvatten aanreikt om zelfstandig te leren hoe zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere. Al driehonderd jaar biedt de vrijmetselarij een perspectief op vraagstukken en dilemma’s die in de aanloop naar 1717 hebben geleid tot het ontstaan van vrijmetselarij en die vandaag de dag nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Speciale kleding

Alleen tijdens bijeenkomsten waarbij ritualen worden uitgevoerd dragen vrijmetselaren speciale kleding, bijvoorbeeld rokkostuum, een smoking of donker kostuum. Dat schept een bijzondere sfeer en benadrukt de gelijkwaardigheid van de broeders.

Geheim(zinnig)?

De vrijmetselarij is geen geheim(zinnig) genootschap. Desondanks hangt er wel een waas van geheimzinnigheid omheen. Dat is overigens wel te verklaren. Het betreft een inwijdingsgenootschap en die genootschappen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun rituelen. Niet om geheimzinnig te doen, maar omdat men van mening is dat een rituaal een verrassing – een bijzondere ervaring – moet zijn voor wie het ondergaat. Iedere loge heeft verder een normale verenigingsstructuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Over de moraliteit van onze beweging

De broeders willen betere mensen worden en ze geloven erin:

  1. dat ieder het recht heeft zelfstandig naar waarheid te zoeken
  2. dat je bij meningsverschillen kunt proberen om die verschillen naast elkaar te zetten en die van elkaar te onderzoeken. Dat noemen we compareren. Immers, veel gedrag gaat terug op begrijpelijke oorzaken en verdient daarom respect
  3. dat je kunt mijden wat scheidt en probeert te vinden wat bindt
  4. dat zij als symbolische beeldhouwers niet hakken aan de ruwe steen van anderen, maar aan die van zichzelf
  5. dat struikelblokken ook bouwstenen kunnen worden in je leven