Het ontstaan van de loges

In de statuten is vastgelegd dat de loges dat de loges niet te groot mogen worden om een vertrouwelijke sfeer te kunnen blijven waarborgen. In 1956 is de loge De Korenschoof opgericht op initiatief van een aantal vrijmetselaren die tot dat moment lid waren van andere loges in de omgeving van Wageningen. Zij zagen mogelijkheden om nu ook in Wageningen de vrijmetselarij te beoefenen in een eigen loge. Een zevental leden van de loge De Korenschoof heeft in 1969 de loge De Rechte Verhouding opgericht. En in 1995 hebben, wederom vanuit de loge De Korenschoof, een aantal vrijmetselaren de loge Het Gulden Koord opgericht. In 1986 breidde de vrijmetselarij zich uit naar het noorden, waar een aantal broeders van de Rechte Verhouding in Ede de loge Het Middelpunt oprichtte.

Bestuur

De loge als vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met de organisatorische, administratieve en financiële leiding als hem toegekend door de statuten. De loge als verzameling van vrijmetselaren wordt geleid door de voorzittend meester (een personele unie met de voorzitter van het bestuur), de eerste en tweede opziener, de secretaris, de thesaurier en de redenaar, die samen de rituele zaken uitvoeren. Bestuursleden worden gekozen door de leden van de loge.

Samenhang tussen de loges

De loges werken in veel opzichten samen, bijvoorbeeld in de voorlichting en in de exploitatie van het gebouw aan de Dr. Niemeijerstraat 4 in Wageningen. Zij verschillen onder meer in het feit dat zij op verschillende avonden samenkomen, zij eens per week of eens per twee weken bijeen komen en het aantal leden van de loge. Omdat de loges De Rechte Verhouding en Het Gulden Koord zijn voortgekomen uit De Korenschoof zeggen vrijmetselaren dat loge De Korenschoof de moeder is van de beide andere loges die op hun beurt dochters zijn van loge De Korenschoof.

De verschillen tussen de drie loges zijn minimaal. Inhoudelijk kunnen ze ook niet verschillend zijn, omdat ze werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde. Wel zijn enkele kleine verschillen aan te wijzen:

  1. Het ledenaantal. De Korenschoof heeft 40 leden, De Rechte Verhouding heeft er 28 en het Het Gulden Koord heeft er 16.
  2. Moment van samenkomst. De Korenschoof komt elke maandagavond bijeen, De Rechte Verhouding op de eerste, derde en vijfde donderdagavond en Het Gulden Koord op dinsdagavond om de 14 dagen. De bijeenkomsten van alle loges begint steeds om 20.00 uur.
  3. Accentverschillen: De Korenschoof is iets meer maçonniek gericht, De Rechte Verhouding iets meer beschouwelijk en Het Gulden Koord heeft iets meer aandacht voor culturele aspecten.

Locatie

De drie loges zijn gezeteld in het pand Dr. Niemeijerstraat 4, 6701 CP Wageningen.